Tinglev kirke

NYHEDER

Orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget Ved Tinglev Kirke

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 I den Gamle Skole.

 Dagsorden for orienteringsmødet:

 

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  1. Valg af dirigent.
  1. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver. 
  1. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  1. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
  1. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  1. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  1. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Tinglev menighedsråd.

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter i Tinglev Kirke pga. corona:

Begravelser og bisættelser

Indtil videre gælder det, at der ved begravelser og bisættelser må deltage 1 person pr. 4 m2 kirkeskib. Det betyder, at der for tiden ved begravelser og bisættelser fra Tinglev Kirke kan deltage op til 30 personer (plus personale). Retningslinjer fra kirkens personale i forbindelse med begravelser og bisættelser bedes respekteret og overholdt.

Vi håber på alles forståelse.

Med venlig hilsen, Tinglev Menighedsråd


Påske, påske tro og daglig opstandelse

Det har været en mærkelig påske i år. På grund af udbruddet af corona/Covid-19 har alle gudstjenester siden midt i marts været aflyste, og i skrivende stund vil de være det frem til og med 10. maj. Men selv om vi ikke har kunnet fejre gudstjeneste i Tinglev Kirke på vanlig vis i påskeugen, der indledes med palmesøndags indtog i Jerusalem og afsluttes med opstandelsens glædelige budskab påskedag, så har det dog været påske. Langfredag blev der flaget på halv ved Tinglev Kirke, påskelørdag til aften blev påsken kimet ind, og påskedag blev der flaget på hel.

Påskeugen er en uge, der rummer hele det menneskelige følelsesregister. Jublen og forventningen palmesøndag; svig, svigt og forræderi skærtorsdag; smerte og afmagt langfredag – og sidst men ikke mindst den største glæde af den alle påskedag: Opstandelsens glædelige budskab. Opstandelsens glædelige budskab er lyset i mørket. Livets, lysets og kærlighedens sejr over døden og alt det livsødelæggende.

At graven var tom den første dag i ugen, da nogle kvinder kom ud til den, sådan som det fortælles i påskeevangeliet, er i sig selv et grænsesprængende budskab. Jesus var som troens Kristus opstået, og opstandelsen bærer vidnesbyrd om, at Guds kærlighed er så stærk en kærlighed, at den ikke kan dø. Påsken er den største højtid i kristendommen. Ingen tvivl om det, men der er mere at sige end det: Kristendom er i sig selv påske- og opstandelsestro, for opstandelsen lader sig ikke reducere til noget, der kun hører påsken til. Ethvert under, der fortælles om i Det Nye Testamente – enhver helbredelse, bespisning eller dødeopvækkelse – er også opstandelse, og dermed udtryk for den opstandelse, der er kristendommens afsæt og omdrejningspunkt.

Det er fortællinger, hvor det, der sker, altid bliver til opstandelse for nogen. Til nyt liv. Til nye muligheder. Til nyt håb og fornyet tro. Når vi møder disse fortællinger i kirken, så er de også til opstandelse for os, fordi de forkynder, hvad Gud har gjort mod os i Jesus Kristus til nyt liv og nyt håb for dagen og vejen. Vi bliver i mødet med fortællingen i forkyndelsen gjort samtidige med fortællingen, hvormed den kommer til at virke som et spejl på vores liv med alt, hvad det rummer af glæder og sorger. Alt det, der ikke er anderledes nu, end det var i tidernes morgen.

Ved at lytte til de gamle ord stilles vi ansigt til ansigt med livet selv, men der er mere at sige end det. De gamle ord har Guds evighed som klangbund, og rakt til os fra Gud skaber ordene, hvad de nævner. Ordene må vi lade gælde for os, for tro er kun til for den enkelte ved at lade sig være talt til af de gamle ord, der er som et prisme, hvorigennem vi ser vore liv, som de er, i et nyt lys. Evangeliets lys. Tro er med andre altså kun til som en skænket tro – aldrig som noget, vi kan have af os selv eller som en besiddelse, men altid en rakt tro til livets fornyelse. Som en gave skænket på ny igen og igen.

Dermed er troen til opstandelse, og det gør enhver søn- eller helligdag til en påskedag, fordi kristendom er påske- og opstandelsestro, der skaber nyt liv og nye livsmuligheder, så vi forhåbentlig også kan være til opstandelse for hinanden. Opstandelsen skal vi nemlig række videre i liv og tilværelse i det daglige som det at være tro. For tro er ikke bare noget man gør, men også noget man er. Tro mod noget. Tro mod nogen. Livet tro. Jorden tro. I ansvar og skyld.

At tro er derfor også at være til opstandelse for andre ved at række en hjælpende hånd i en vanskelig tid til glæde og gavn for de mennesker, vi lever sammen med.

                                                                                                                                       Sognepræsten


Kirke og corona

Danmark befinder sig i en alvorlig situation. Vi er ramt af en corona-epidemi, der har lukket store dele af landet ned. Ansatte i det offentlige er sendt hjem og skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Grænsen er lukket, skoler og daginstitutioner er lukkede, og det samme gør sig gældende for frisører, restauranter, caféer med mere. Alt sammen for at inddæmme smitten med corona, og vi har her i landet da heller ikke været vidner til en epidemi af samme omfang siden Den Spanske Syge, der brød ud i 1918.

Kirken er heller ikke gået ram forbi. I skrivende stund er alle gudstjenester til og med påsken, der er den største, kristne højtid, aflyste. Der er indført deltagerbegrænsning ved begravelser og bisættelser, som altså stadig kan foretages, og så er forårets konfirmationer udskudt til efter pinse landet over i henhold til en biskoppelig vejledning.

Jeg tror ikke, at det kan undgås, at man som menneske gør sig sine tanker i disse tider. Situationen er alvorlig, men i følge myndighederne skal vi ikke gå i panik, skønt stænk af uvished og utryghed i det menneskelige sind nok kan afføde en række spørgsmål. Hvornår ender det? Hvordan ender det? Og sidst, men ikke mindst: Hvorfor?

Menneskeheden har tidligere oplevet og overlevet voldsomme sygdomsepidemier, for eksempel Den Sorte Død i 1300-tallet, pest-epidemier i det 16. og 17. århundrede samt epidemier af tyfus og kolera. I ældre tider var man fra kirkens side ofte hurtige til at gøre den slags til et udtryk for Guds vrede. Ja, måske var det endda et tegn på, at dommedag og de sidste tider stod for døren.  Gud Herren i sin høje himmel var blevet vred, og i sin retfærdige harme sendte han nød, sygdom og elendighed over mennesker. Det var Guds retfærdige straf af stivnakkede og ubodfærdige mennesker. De blev straffet for deres synders skyld. Det var deres egen skyld, og Guds vrede kunne kun afbødes ved anger, bod og bøn.

Sådan er der næppe mange, der tænker om den slags i vore dage, men det var der i ældre tider. Kirken kunne på den måde nemt komme til at bære ved til panikkens flammende bål, skønt det dårligt kan siges på noget tidspunkt at have været kirkens opgave at gøre det. Som teolog og kirkehistoriker har jeg stor respekt for tidligere tiders teologer, men det forekommer mig, at de i farten har overset, at Jesus i de nytestamentlige beretninger taler den herskende tidsånd og den gængse tankegang midt imod. Et eksempel herpå finder vi i Lukasevangeliet i lignelsen om figentræet, der ikke bærer frugt. Lignelsen er fortalt på baggrund af en episode med et tårn i Siloa, der er styrtet sammen og har dræbt en række mennesker. Det blev i tråd med tidens gængse tankegang, der netop så Gud som en straffende Gud, udlagt som Guds straf over disse mennesker. De havde med andre ord altså selv været ude om det og pådraget sig Guds retfærdige straf! De havde fået løn som forskyldt!

Men nej, siger altså Jesus, og fortæller lignelsen om figentræet, der har stået på sin plads i en vingård i årevis uden at bære frugt. Vingårdens ejer beordrer figentræet hugget om. Det står bare og fylder og bidrager ikke med noget, men gartneren går i forbøn for figentræet, som får lov til at blive stående. Nåden fik det sidste ord. Ikke straffen og tilintetgørelsen.

Pointen med lignelsen er, at Gud, der i Jesus Kristus har vist os sit sande ansigt, ikke straffer os. Livets ubehagelige tildragelser skyldes ikke Guds straffende hånd, men omvendt er Gud heller ikke garant for, at livet vil være en dans på roser. Lignelsen fortæller os, at vi al nød, sygdom og modgang til trods aldrig må tvivle på Guds kærlighed, sådan som den kommer til udtryk gennem den samlede Jesus-fortælling. Så derfor må vi aldrig fortvivle – heller ikke i en tid med corona! – for Gud er den nådens Gud, for hvem selv det dybeste menneskelige mørke og den yderste menneskelige fortvivlelse ikke er ukendt. Det forkynder Jesu korsdød langfredag for os, så tro på Gud, bed for “syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær”, som det hedder i kirkebønnen. Pas på hinanden – og hjælp hinanden. Så kommer vi også igennem denne corona-epidemi.


Lørdagsdåb i Tinglev

Lørdag d. 27. juni 2020 kl. 11.00 er der mulighed for lørdagsdåb i Tinglev Kirke. Kontakt sognepræsten for nærmere info.


Konfirmation i Tinglev

I henhold til den udsendte biskoppelige vejledning af 18. marts 2020 er alle konfirmationer aflyst og udskudt til efter pinse. Der vil således ikke blive afholdt konfirmation i Tinglev søndag d. 3. maj som planlagt. I stedet vil der afholdes konfirmation d. 20.-21. juni 2020.


Begravelser og bisættelser

Indtil videre gælder det, at der ved begravelser og bisættelser må deltage 1 person pr. 4 m2 kirkeskib. Det betyder, at der indtil videre ved begravelser og bisættelser fra Tinglev Kirke må deltage 30 personer (plus personale). Retningslinjer fra kirkens personale i forbindelse med begravelser og bisættelser bedes respekteret og overholdt. Vi håber på alles forståelse i denne tid. På forhånd tak.


Der uddelt julekurven i 2019 fra kirken.

Tinglev kirke

Koncert fra 11/12 2019. ENGLE for indskoling og børnehave, der var ca. 150 Børn og voksne.

Tinglev kirke

Pyntning af urnegrave i plæne.

Vi får flere og flere urnegravsteder i vores plæner og vi oplever, at ikke alle er bekendte med de regler, som menighedsrådet har opsat for pyntning af disse gravsteder.

Reglerne er til for, at vores personale kan få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres opgaver indenfor for den tidsramme der er afsat til dem.

Vi henstiller derfor til, at der kun sættes blomster i vaserne. Krukker, figurer og andet hører ikke hjemme her og vil derfor blive fjernet af personalet.

Der må ikke plantes omkring gravene.

I perioden fra 1. november til 1. april må der sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og dekorationer.

Hilsen Menighedsrådet

Tinglev kirke

Her er en oversigt over ugentlige aktiviteter i kirken:

Vi ønsker os rigtig meget, at der vil dukke nye ansigter op i Børnekoret, Juniorkoret og Voksenkoret.

Til Babysalmesalmesang og Musikalsk legestue er nye også meget velkomne.

De fleste aktiviteter foregår i ”Den gamle skole”, Kirkevej 1

Sognekor :                 

Hver onsdag kl. 19.00 i Kirken – Voksenkor. kl. 20.30  Kaffe og kage i ”Den gamle skole”
Vi øver nu med påske- og senere pinseprogrammet. Der er stadig brug for flere stemmer. Mest mangler jeg herresatemmer.                                         
                                                                                            
Børnekor:                       

Hver onsdag kl. 15.00-16.00 ( i ”Den gamle skole”)
                                         

Juniorkor:                       

Hver torsdag kl. 16.00-17.00 i Kirken
                                     

Babysalmesang:             

Hver torsdag kl. 10.00 (i ”Den gamle skole”)

Her indsættes billedet fra babysalmesang – som overskrift anvendes:

LAD DE SMÅ BØRN KOMME TIL MIG.

De små børn og deres forældre får virkelig megen glæde af musikken og samværet, så alle glædes meget over musikken


Musikalsk legestue(for dagplejebørn)

Fredag, i lige uger  Kl. 9,oo

Afholdes hver anden fredag kl. 9 – 10

Næste datoer er 8. marts  + 22. marts.

(Alle børn mellem 9 mdr. og 3 år er velkomne, også børn der ikke er i dagpleje)

Tinglev kirke

Billede galleri

image

image

Church

image

Church

image

image

image

image

image

image

Tinglev kirke

Copyright @2017 Developed by IDeStudio