Tinglev kirke

NYHEDER

Opdatering: COVID-19 og Folkekirken

   I forbindelse med statsministerens pressemøde fredag d. 23. oktober 2020 blev det meldt ud, at fra mandag d. 26. oktober 2020 ville et forsamlingsforbud for forsamlinger over 10 personer være gældende i det offentlige rum. Reglerne for Folkekirken blev i den sammenhæng også ændret, så der nu kun må deltage 50 personer ved begravelser og bisættelser i det fri. Ellers er de samme regler gældende: der må deltage 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvis der synges, og 1 person pr. 2 m2 gulvareal, hvis der ikke synges.

   Dog har den seneste udmelding fra statsministeren bevirket, at menighedsrådet har besluttet at aflyse en række arrangementer, skønt vi med afsæt i de gældende regler rent faktisk kunne gennemføre. Således blev ældre-eftermiddagen d. 28. oktober aflyst, og også Hubertus-gudstjenesten 8. november er aflyst og erstattet af en ordinær aftengudstjeneste.

   Baggrunden herfor er, at menighedsrådet finder, at det er et udtryk for manglende samfundssind og solidaritet med det omgivende samfund at afvikle arrangementer, hvor der ved bevidst udnyttelse af de gældende regler kan samles op mod 100 personer, hvilket er 10 gange så mange, som er tilladt i det offentlige rum efter de nye restriktioner. I den aktuelle situation skal vi passe på os selv og hinanden, og det er alt andet lettere at holde en passende afstand jo færre, der er samlet. Vi håber på forståelse for den trufne beslutning.

        På menighedsrådets vegne Haldis Nedergaard, menighedsrådsformand &  sognepræst Søren Wogensen.

Hubertus-gudstjenesten 8. november kl. 19.00 er aflyst og erstattet af en ordinær aftengudstjeneste.

Jul 2020

Intet har siden midt i marts været, som det plejer. I skrivende stund må der deltage 55 personer ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Tinglev Kirke, hvis der synges, men det vides selvsagt ikke på nuværende tidspunkt, om der sker ændringer inden jul. Umiddelbart er der planlagt julegudstjeneste juleaftensdag kl. 10.30 og kl. 16 i Tinglev Kirke – samt kl. 13.30 i forsamlingshuset i Sofiedal. Mere om julens gudstjenester i begyndelsen af december.

BUSK-gudstjeneste 2020

Det er en gammeltradition, at der i Tinglev holdes BUSK-gudstjeneste den sidste søndag i oktober. Det kommer desværre ikke til at ske i år, da BUSK-gudstjenesten er aflyst efter samråd med FDF´erne og erstattet af en almindelig højmesse.

Alle Helgen

Søndag d. 1. november er det Alle Helgens søndag. Der er mange steder tradition for, at man mindes det forgangne års døde ved at læse navnene op på dem, vi har måttet tage afsked med siden Alle Helgen sidste år. Det vil vi også gøre ved gudstjenesterne i Tinglev Kirke den dag, der finder sted kl. 10.30 og kl. 16.00.

Juniorkor (5.-9.kl.) øver hver TIRSDAG  fra kl. 16.00-17.00 i Kirken.

Børnekor ( 0.-4.kl.) øver hver TIRSDAG  fra kl. 14.15-15.00 på skolen i biologilokale.

Konfirmation i Tinglev kirke 2021

Konfirmation 2021 finder sted søndag d. 2. maj, og for at gå til konfirmationsforberedelse og for at blive konfirmeret i Tinglev Kirke skal man som udgangspunkt bo i Tinglev Sogn. Undervisningen begynder medio august og finder sted på tirsdage fra kl. 12.45. Kontakt sognepræst Søren Wogensen for nærmere info om tilmelding på tlf.: 92 43 33 33.

Valgforsamling 

Tinglev Kirke holder valgforsamling til menighedsrådsvalg.

Den 15.september 2020  I ”Den Gamle skole” kl.19.00

Hvad vil det sige at blive valgt ind i menighedsrådet?

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejd. Er du medlem af folkekirken, over 18 år og har lyst til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati, så vil meningsrådet være spændende for dig. Menighedsrådet mødes typisk én gang om måneden, og arbejdet er som udgangspunkt ulønnet. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet for år ad gangen.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt, og det beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde, lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

Menighedsrådet er opdelt i poster og udvalg og konstituerer sig hvert år. Formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer vælges for ét år ad gangen.

Som formand for menighedsrådet er det vigtigt at bevare overblikket, at kunne lede møder, forhandlinger og afstemninger samt sikre at vedtagne beslutninger udføres. Som formand er man menighedsrådets primære ”ambassadør”.

Kontaktpersonens overordnede opgave er at varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsten, der er ansat af kirkeministeriet.

Som kasserer i menighedsrådet sidder man med ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi, så er du struktureret med en sund forretningsforståelse er opgaven som kasserer måske noget for dig.

Kirkeværgen har ansvaret for, at der føres daglig tilsyn med kirkens bygninger, og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier.

Menighedsrådet vælger en bygningskyndig, som skal foretage syn af kirkens bygninger sammen med menighedsrådet og fungere som faglig konsulent.

At indgå i forskellige udvalg fylder meget i menighedsrådsarbejde og spille en stor rolle i oplevelsen og forståelse af helheden og kompleksiteten i organisationen.

At være i menighedsrådet er en gratis adgang til et stort netværk og fællesskab i sognehuset til menighedsrådsmøderne i udvalgsarbejdet, til gudstjeneste og i mødet med personalet og indbyggere i sognet.

Lyder det spændende og har du lyst til at høre mere, så kontakt gerne én af de nuværende medlemmer i menighedsrådet.

Netop nu på kirkegård.

Efter nogle lidt anderledes måneder med nedlukning, afstand, håndsprit mm. er vi nu med fuld bemanding, klar til sommerens udfordringer.
Vi er blevet færdig med plantning af sommerblomster, og næste opgave i programmet bliver klipning af bøgehækkene inde konfirmationer og Sankt Hans.
Samtidig har vi ryddet den del ag haven ved Den Gl. skole, hvor den nye Sognesal skal opføres.
Derudover er vi ved at få kirkegården i tip top stand, inden feriesæsonen træder ind.
Claus Meldgaard Schøtt
Kirkegårdsleder

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter i Tinglev Kirke pga. corona:

Begravelser og bisættelser

Indtil videre gælder det, at der ved begravelser og bisættelser må deltage 1 person pr. 4 m2 kirkeskib. Det betyder, at der for tiden ved begravelser og bisættelser fra Tinglev Kirke kan deltage op til 55 personer (plus personale). Retningslinjer fra kirkens personale i forbindelse med begravelser og bisættelser bedes respekteret og overholdt.

Vi håber på alles forståelse.

Med venlig hilsen, Tinglev Menighedsråd


Tinglev kirke

Koncert fra 11/12 2019. ENGLE for indskoling og børnehave, der var ca. 150 Børn og voksne.

Tinglev kirke

Pyntning af urnegrave i plæne.

Vi får flere og flere urnegravsteder i vores plæner og vi oplever, at ikke alle er bekendte med de regler, som menighedsrådet har opsat for pyntning af disse gravsteder.

Reglerne er til for, at vores personale kan få de bedste arbejdsbetingelser og nå deres opgaver indenfor for den tidsramme der er afsat til dem.

Vi henstiller derfor til, at der kun sættes blomster i vaserne. Krukker, figurer og andet hører ikke hjemme her og vil derfor blive fjernet af personalet.

Der må ikke plantes omkring gravene.

I perioden fra 1. november til 1. april må der sættes et enkelt lys, lægges vinterkranse og dekorationer.

Hilsen Menighedsrådet

Tinglev kirke

Billede galleri

image

image

Church

image

Church

image

image

image

image

image

image

Tinglev kirke

Copyright @2017 Developed by IDeStudio